کلینیک ساختمانی آذربایجان

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی

کلینیک ساختمانی آذربایجان

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی

کلینیک ساختمانی آذربایجان

پیوندها

1.      حذف عوامل بیماری زا و ضد عفونی نمودن محیط 2. استحکام خاک استخر

2.      جلوگیری از نوسانات شدید Ph  طی دوره پرورش 3. خنثی نمودن آب های اسیدی

3.      حذف حیوانات مزاحم ( لارو ماهیان هرز – لارو قورباغه و … )  4. حذف جلب ها و گیاهان آبزی

5. حذف لجن ایجاد شده در کف استخر ( از طریق تبدیل مواد آلی به معدنی ) مقدار آهک مصرفی بستگی به نوع آهک و Ph  و نوع خاک دارند .

انواع آهک :

1.      آهک کشاورزی : سنگ معدنی خرد شده و پخته شده ( در صورت جذب آب تولید حرارت و گاز می کند )

2.      آهک زنده : سنگ معدنی خرد شده و پخته شده ( در صورت جذب آب تولید حرارت و گاز می کند )

3.      آهک ساختمانی : آهک زنده آب دیده که به صورت پودر درآمده است .

4.      سنگ آهک : قطعه های بزرگ سنگی که پس از ایجاد تغییرات به شکل آهک معمولی درخواهد آمد .

 مقدار مصرف آهک بر اساس نوع آهک :

نوع آهک

میزان مصرف به کیلوگرم در هکتار

سنگ آهک

1100

آهک زراعی

2200

آهک ساختمانی

110

آهک زنده

200

از لحاظ کیفیت آهک زنده بهتر از انواع دیگر خواهد بود و پس از آن آهک ساختمانی به دلیل نیاز به حجم کم مصرفی در اولویت بعدی قرار می گیرد .


میزان آهک ها بر اساس جدول زیر می توان برآورد کرد :

نوع آهک

ضربدر عدد

مقدار مورد نیاز آهک از نوع

کشاورزی

56%

آهک زنده

کشاورزی

74%

آهک ساختمانی

زنده

79/1

آهک کشاورزی

زنده

32/1

آهک ساختمانی

ساختمانی

76/.

آهک زنده

آهک مورد نیاز ( برای یک هکتار ) بر اساس Ph  و نوع خاک :

Ph  خاک

خاک رسی

خاک رسی شنی

خاک شنی

خاک لومی شنی

کمتر از 4

4000

2000

1500

5100

بین 5/4-4

3000

1500

1250

4200

بین 5-5/4

1500

1250

1000

3400

بین 5/5-5

1000

750

400

2500

بین 6-5/5

750

500

250

1500

بین 5/6-6

500

500

250

800

 

مشخصات آهک خوب :

1.      دارای رنگ سفید روشن

2.      کاملا به حالت پودر باشد .       3. آب گرفته نباشد .


معایب آهک پاشی :

در صورت عدم رعایت میزان و در نظر نگرفتن شرایط محیط امکان افزایش بیش از حد Ph استخر وجود دارد . در مواقعی از آهک استفاده می شود نمی بایست کودهای فسفاته به طور هم زمان با آن به استخر وارد شد چون باعث ته نشین شدن فسفر و از دست رفتن آن به میزان 80 تا 90 درصد می شود . ( اثر متقابل آهک و کودهای شیمیایی ) .

نحوه پاشیدن آهک به صورت کپه ای در نقاط مختلف استخر و پخش کردن آن در تمامی سطح و بدنه ها می باشد در محله های عمیق تر و نزدیک خروجی آب بایست مقدار بیشتری آهک پاشیده شود . آهک پاشی باید در روزهای آفتابی در جهت وزش باد و به محیط مرطوب داده شود . آهک خود به عنوان یک کود نیز در تامین کلسیم مورد نیاز استخر عمل می کند .

 

منبع: