1.      حذف عوامل بیماری زا و ضد عفونی نمودن محیط 2. استحکام خاک استخر

2.      جلوگیری از نوسانات شدید Ph  طی دوره پرورش 3. خنثی نمودن آب های اسیدی

3.      حذف حیوانات مزاحم ( لارو ماهیا